İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar? sorusu, birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Bu yazımızda, bu sorunun cevabını verdik. Aynı zamanda İş Güvenliği Uzmanı Kimdir? ve İş Güvenliği Uzmanı Kimler Olabilir? konuları da yazımızda yer almaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

Birçok iş yerinde çalışanların ve işverenlerin sağlığını ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tehlikeli olaylar meydana gelebilir. İş yerlerinde meydana gelebilecek tehlikeli olayları minimuma indirmek ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak için iş güvenliği uygulamaları yapılmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı, iş yerlerinde çalışanlar ve işverenlerin sağlıklarını ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek durumları tespit ederek önlem alınması için çalışma yürüten kişidir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre İş Güvenliği Uzmanı:

Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı ifade eder.

İş Güvenliği Uzmanı Kimler Olabilir?

İş güvenliği uzmanı olabilmek için belirli okullardan mezun olmak gerekmektedir. İş güvenliği uzmanı olmak isteyen kişiler:

 • Mimarlık
 • Mühendislik
 • Fen-Edebiyat (fizik, kimya ve biyoloji bölümleri)
 • Teknik öğretmenlik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisans ve Lisans bölümlerinin birinden mezun olmalıdır.

İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

İş güvenliği konusunda çalışma ortamlarında farkındalık oluşturabilecek kişi iş güvenliği uzmanıdır.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik te İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar? sorusunun cevabı verilmiştir. Yönetmelikte İş Güvenliği Uzmanı nın yapmakla yükümlü oldukları işler, beş başlık altında toplanmıştır.

Yönetmeliğe göre, İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar:

 • İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 • İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.
 • İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ

 • Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
 • İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

EĞİTİM, BİLGİLENDİRME VE KAYIT

 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
 • Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
 • Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

İLGİLİ BİRİMLERLE İŞBİRLİĞİ

 • İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
 • Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.
 • Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
 • Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Sizler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda en uygun fiyat avantajlarından yararlanmak ve İSG Sertifikası hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için hemen aşağıdaki ücretsiz formu doldurun.